Rozbudowa drogi krajowej nr 52 w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt

Temat

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 52 w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt


Zakres opracowania

 • rozbudowa drogi krajowej nr 52,
 • budowa nowej drogi gminnej – obwodnicy zachodniej Kęt,
 • budowa skrzyżowania budowanej drogi gminnej z drogą krajową nr 52,
 • budowa lewostronnej zatoki autobusowej na drodze krajowej nr 52,
 • budowa prawostronnej ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz obustronnego chodnika przy drodze krajowej nr 52,
 • przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych / publicznych,
 • budowa wysp azylu na projektowanym skrzyżowaniu oraz na przejściu drogi krajowej nr 52,
 • budowa urządzeń infrastruktury służącej do odwodnienia powierzchniowego (skarpy, prefabrykowane elementy ściekowe),
 • budowa/przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci infrastruktury technicznej,
 • budowa ekranu akustycznego przy projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej z projektowaną obwodnicą,
 • projekt zieleni na wyspie projektowanego ronda na drodze krajowej nr 52,
 • wycinka drzew i krzewów
 • przebudowa ogrodzeń.

Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotarska – Al. 3 Maja w Zakopanem

Temat

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) z Al. 3 Maja w Zakopanem


Zakres opracowania

 •  przebudowa geometrii skrzyżowania na skrzyżowanie typu małe rondo,
 • odnowa konstrukcji nawierzchni dróg,
 • przebudowa istniejących chodników (w zakresie wynikającym z konieczności dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego do geometrii dróg po przebudowie) oraz budowę fragmentów nowych chodników,
 • budowa przejść dla pieszych,
 • przebudowa wjazdów do posesji,
 • odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanego skrzyżowania poprzez nadanie jezdni i chodnikom odpowiednich spadków oraz zaprojektowane urządzeń odprowadzające wodę deszczową do przebudowywanej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa urządzeń sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa urządzeń sieci energetycznej,
 • przebudowa urządzeń sieci teletechnicznej,
 • gospodarowanie zielenią na obszarze objętym wnioskiem,
 • oznakowanie i organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku i ulicach współzależnych.

Przebudowa odcinka DK nr 52 w Bielsku-Białej

Temat

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul.Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej


Zakres opracowania

 • przebudowa ul.Piekarskej,
 • budowa małego ronda na skrzyżowaniu ul.Piekarskiej z łącznicami na i z ul.Wyzwolenia oraz z ulicą prowadzącą do zakładów Befama,
 • przebudowa ulicy prowadzącej do zakładów Befama,
 • budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • projekt organizacji ruchu dla wszystkich projektowanych dróg i ulic.

Obejście wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia

Temat

Projekt budowlany obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia w ciągu drogi wojewódzkiej 969, w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, na odcinku od mostu na rzece Dunajec w Gołkowicach do włączenia trasy w przebieg obwodnicy Starego i Nowego Sącza we wsi Brzezna.


Zakres opracowania

 • budowa drogi obwodowej (klasy technicznej G) w ciągu DW nr 969, na odcinku przed mostem na rzece Dunajec w Gołkowicach (km ok. 58+800.00) do włączenia trasy w przebieg obwodnicy Starego i Nowego Sącza – etap I we wsi Brzezna km, ok. 65+308.75 (obecnie droga wojewódzka 969),
 • budowa chodnika,
 • przebudowa oraz budowa dwóch skrzyżowań typu rondo,
 • budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych,
 • przebudowa istniejących dróg w rejonie skrzyżowań z drogą obwodową,
 • budowa trzech zatok autobusowych na wylotach skrzyżowania,
 • budowa zabezpieczenia skarp oraz dna potoków Jastrzebik, Słomka, Gostwiczanka,
 • budowa mostów na potokach: Jastrzębik, Słomka, Gostwiczanka,
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych wzdłuż projektowanej drogi,
 • przebudowa i budowa przepustów oraz śluz pod droga obwodową,
 • przebudowa istniejącej oraz budowa odcinków dróg,
 • rozbiórka czterech budynków,
 • budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z zestawami podczyszczającymi,
 • wykonanie szczelnych rowów przydrożnych.