Drogi nr 6/2014

POLSKA WIZJA ZERO W INOWROCŁAWIU

autor: Mirosław Bajor

W dniu 25 czerwca 2014 r. na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu odbyły się, już po raz czwarty, testy zderzeniowe urządzeń infrastruktury drogowej połączone z konferencją poświęconej bezpiecznej infrastrukturze i bezpieczeństwu pracy na drogach.

Read More

Drogi 1-2/2013

SYSTEM BARIER OCHRONNYCH - problemy, pytania, wnioski

autor: mgr inż. Mirosław Bajor (w oparciu o wypowiedzi mgr inż. Marka Bujalskiego i mgr inż. Marka Wierzchowskiego)

Minęły już trzy lata od objęcia procesem certyfkacji i normalizacji systemów ograniczających drogę. Ciągle jednak pojawiają się wątpliwości w interpretacji przepisów dotyczących tych systemów i problemy w konkretnych zastosowaniach barier ochronnych.

Read More

Drogownictwo nr 9/2005

Drogownictwo_9_2005_PM_okladkaUwagi do warunków technicznych projektowania dróg

autorzy: Paweł Mieszkowski i Lesław Frasik

 

2 marca 1999 roku na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane [4], Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do czasu ich wydania, nie istniały tego typu przepisy dotyczące dróg publicznych, a jedynie obowiązywały publikacje mający charakter wytycznych, katalogów i instrukcji, które to właśnie stały się fundamentem dla sformułowanych w rozporządzeniu postanowień. 

Więcej „Drogownictwo nr 9/2005”

Polskie Drogi nr 5/2007

Polskie Drogi 5_2007

Zalety i wady „zaprojektuj-wybuduj”

autor: Mirosław Bajor/Pracownia Inżynierska KLOTOIDA

System „zaprojektuj i wybuduj” daje możliwość szybszej realizacji inwestycji niż system tradycyjny przede wszystkim ze względu na jedno postępowanie przetargowe, odpowiedzialność wykonawcy robót za przyjęte w projekcie rozwiązania oraz możliwość przygotowywania budowy w czasie projektowania. Obarczony jest jednak ryzykiem niedotrzymania terminu ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz ewentualne przeszkody formalne.

 

 

Więcej „Polskie Drogi nr 5/2007”